Resim ve Söz

Emin Değer, Tanilli Dosyası-2

Gerçekte, hukukun ana işlevi, kurulu düzen içinde egemen sınıfların mülkiyet haklarını güvenceye almak, üretim ilişkilerini düzenlemek, egemenler yararına ge­liştirmektir. Hukuk kuralları bu işlevin nesnel öğesidir ve sosyo – ekonomik yapıyı, kurulu düzeni korumak ama­cıyla konulmuşlardır. Kuralı koyanın – derebeyi, kral ya da parlamento oluşu, bu belirleyici niteliği değiştirmez. Dikkat edilirse egemen sınıfların – üretim araçlarını el­lerinde tutanların – derebeyi, kral ya da burjuvazi – azın­lıkta oldukları halde, çoğunluk üzerine egemen olduk­ları görülür. Amaç bu egemenliğin sürdürülmesidir. Ön­celeri bu amaç için zor kullanılıyordu. Zamanla sosyal uyanış, özellikle 1789 Fransız burjuva demokratik dev­rimi, çoğunluğun bu wr ögesini kırabileceğini gösterdi. Egemenlerin amacı değişmediği için, taktik değişiklik­leri yapıldı. Çünkü, egemenliğin sürdürülmesi için zor yeterli gelmemeye başlamıştı. Oysaki sömürünün sür­mesi için egemenliğin sürekliliği gerekliydi. Çoğunluğun iradesine boyun eğmek, egemenliklerinin sonu olacağı için de yeni kavramlar yarattılar: güçler ayrılığı, ya­sa önünde eşitlik, hukuk devletinin güvence sağladığı mit’i , yöneticilerin seçimle iş başına getirtilmeleri vb . . taktiklerle kutsal kavram ve kurumlar kargaşası için­ de, emekçiyi, halk yığınlarını kandırmanın yolunu bul­dular. “Milli irade” kavramı da bunlardandır. Ve böy­lece devlet, hukuk, eşitlik gibi kavram ve olgulara di­yalektik yöntemle bakamayanların sömürüye gönüllü olarak katılmaları sağlandı. İdealist felsefenin koşullan­dırdığı kafalar, bu yolla azınlığın kendi üzerindeki ege­menliğini haklı bulur oldu. Oysaki üretim araçlarının sahipleri değişmemişti, değişmemiştir de. Değiştirilme­sine de karşı çıkarlar. Örneğin kooperatifçiliğe karşı çıkışları, bu düzende bile, halkın üretim araçlarını de­netlemesini istemeyişlerindendir . Şu nedenle ki, koope­ratifler yoluyla üretim araçlarını denetleyen halkın ik­tidara adım atacağından korkmaktadırlar. Amaç hep ay­nıdır. Düzeni korumak ! . Yine soralım hangi düzeni ? El­bet üretim araçlarını ellerinde tutanların düzenini!..
EMİN DEĞER, TANİLLİ DOSYASI
Sanat Eleştirmeni Özkan Eroğlu

Sanat Eleştirmeni Özkan Eroğlu

Sanat Eleştirmeni,Tekhne Yayınları Genel Yayın Yönetmeni

ÖNCEKİ YAZI

M. Emin Değer, Tanilli Dosyası-1

SONRAKİ YAZI

Sanat Tarihi Sanatı: Eleştirel Bir Antoloji

Henüz your yapılmadı.

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*